Ponúkame rôzne druhy armatúr pre kanalizáciu: posúvače, ventily a iné nevyhnutné príslušenstvo, ktoré umožňujú bezporuchovú prevádzku kanalizačnej siete, bez rizika jej upchatia , či straty tesnosti. Používanie vody vedie k produkcii splaškov, ktoré musia byť odvedené na miesto na to určené, preto je dôležitá bezpečná a správna inštalácia uvedených sietí. Ako bezprostredný výrobca máme istotu, že naše výrobky spĺňajú všetky predpisy a majú získané požadované  certifikáty , ktoré sú potrebné na realizácie stavieb inžinierskych sietí.